Yhteenveto

Merenkurkun metsien kulttuuriperintö -projektia on toteutettu vuosina 2011-2014  metsäalan sekä kulttuuriperinnön suojelusta vastaavien toimijoiden välisenä yhteistyönä molemmin puolin Merenkurkkua.

Yhteisinventointia on tehty vuosittain kahden viikon ajan: viikko Ruotsissa Västerbottenin läänissä ja viikko Pohjanmaalla Suomessa. Yhteisiin kenttätyöjaksoihin on osallistunut 39 henkilöä. Ohjausryhmän kokouksia on järjestetty kaksi kertaa vuodessa ja niissä on tehty toimintaa koskevia suunnitelmia ja päätöksiä.

Olemme jakaneet tietoa projektista hankkeen järjestämissä tiedotustilaisuuksissa 543 henkilölle, joista 180 on ollut naisia. 

Yksi projektin tavoitteista on ollut levittää tietoa metsissä olevista muinaisjäännöksistä. Kaikkiaan 14 kohdetta on varustettu infotauluilla ja kahden kohteen saavutettavuutta on parannettu. Yksi muinaispoluista sai uudet kyltit ja sen rakenteet raivattiin esiin.

Ny skylt vid hyddbottnar i Tuoressaari

Houkutellaksemme uusia ryhmiä käymään metsien muinaisjäännöskohteilla Västerbottenin lääniin on tehty kaksi geokätköilypolkua. Kätköillä on käynyt vuosina 2011-2013 noin 130 henkilöä. Kätköt jäävät maastoon projektin päättymisestä huolimatta.

Projektin tiimoilta on järjestetty myös koulutusta metsätalouden toimijoille. Kohderyhmänä ovat olleet sekä metsätaloudessa aktiivisesti jo pidempään työskennelleet että metsäalan koulutuksessa olevat nuoret. Koulutukset ovat syventäneet metsätaloudessa toimivien ja kulttuuriperinnön suojelusta vastaavien ammattilaisten välistä yhteistyötä.

Koulutuspäivä muinaisjäännöksistä ja metsien käsittelystä syksyllä 2009.

Yksi projektin tavoitteista oli testata arkeologisten kohteiden uusia inventointi-ja paikannusmenetelmiä. Keväällä 2011 Pohjanmaalla toteutetun yhteisinventointiviikon yhteydessä kokeiltiin muinaisjäännösten ilmakuvausta radio-ohjattavan lennokin avulla. Ilmakuvaukset suoritti PIEneering Oy. Kokeilun perusteella voitiin todeta, että ilmakuvauksesta saatavassa materiaalissa on korkea resoluutio, mutta se ei sovellu yksittäisten kiviröykkiöiden paikallistamiseen pelkästään kuvan perusteella.

Kuvauksen suoritti PIEneering Oy

Sen sijaan erittäin käyttökelpoiseksi menetelmäksi osoittautui LiDAR-ilmalaserkeilausaineiston analyysi. Materiaali koostuu laserpisteiden muodostamasta pistepilvestä, josta voi poistaa kasvillisuuden ja muodostaa tarkan pintamallin. Tuloksena on georeferoitu kuva maanpinnasta, jossa korkeuserot ja maanpinnan ilmiöt erottuvat kuvaa varjostamalla (hillside). Tietokoneanalyysin jälkeen mielenkiintoisia ilmiöitä on käyty tarkastamassa maastossa hyvin tuloksin. Selvimmin näissä kuvissa erottuvat pyyntikuopat, asumuspainanteet, tervahaudat ja hiilimiilut. Talojen perustuksia ei valitettavasti näy, mutta talojen lähettyvillä joskus sijaitsevat viljelysröykkiöt erottuvat paikoin. Pienemmät jäännökset, kuten keittokuopat tai tulisijat, eivät erotu aineistossa. LiDAR-aineistojen tuloksena Suomen puolen inventointialueelta löytyi 92 uutta asumuspainannetta, ei aiemmin tunnettu vastaavia jäännöksiä . Ruotsin puolella LiDAR-analyysin avulla on löytynyt  lähinnä pyyntikuoppia. Monet niistä sijaitsivat pienten purojen yhtymäkohdissa. Nämä ovat esimerkkejä LiDAR-aineistojen testauksen avulla saaduista uusista hyötynäkökulmista ja käyttökokemuksista arkeologisessa inventoinnissa.

asumuspainannetta

Suomen puolella inventoinnissa on kokeiltu myös tablettitietokoneiden käyttöä kenttätyössä. Taustamateriaali, kuten kartat, arkistomateriaalit ym., tallennetaan kokonaisuudessaan Dropbox-pilvipalveluun. Laitteeseen sisäänrakennetun GPS:n ja internetyhteyden avulla arkeologiset rakenteet on mahdollista rekisteröidä suoraan Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin. Se helpottaa kenttätytötä ja säästää aikaa.

Projektia ja sen tuloksia on esitelty lukuisissa sanomalehtiartikkeleissa sekä kansallisissa ja kansainvälisissä kongresseissa ja aikakauslehdissä.

Lyckselen metsämuseo on myös tuottanut kaksi näyttelyä, yhden suomeksi ja yhden ruotsiksi, jotka esittelevät projektia ja sen tuloksia. Näyttelyt tullaan näkemään hankkeen kohdealueiden museoissa ja kirjastoissa.