Vad är SKAIK?

Skogens KulturArv I Kvarkenregionen (SKAIK) är ett EU-projekt inom ramen för Botnia Atlantica-programmet.

Det finns stora kunskapsluckor kring kulturlämningar i Västerbottens och Österbottens skogar. Stora områden är endast översiktligt inventerade av arkeologer. Eftersom skogens kulturarv är så pass okänt riskerar det att förstöras av det moderna skogsbruket. Det viktigaste målet för projektet är att minska skadorna på fornlämningar förorsakade av skogsbruket i Kvarkenregionen.

För att bevara och klara skyddet av Kvarkenområdets kulturmiljöer, krävs både kunskapsuppbyggnad genom inventering och kunskapsförmedling genom information samt effektivare förvaltning genom vård och skötsel av kulturlämningar, i både Västerbotten och Österbotten.

De många likheterna i lämningstyper och människornas gemensamma beröringspunkter över Kvarken under århundradenas lopp, men även olikheter i lämningstyper, talar för att gemensamma insatser bör göras för att bevara, skydda och utveckla Kvarkenområdets kulturminnen för framtiden.

Projektet genomförs av antikvariska och skogliga organisationer i Sverige och Finland, där samverkan sker med  både lokala och nationella intressen.

Samarbetsparter i Sverige är:

Västerbottens museum, Skogsstyrelsen Västerbottens län och Skogsmuseet i Lycksele (samt Skellefteå kommun, Länsstyrelsen kulturmiljö i Västerbottens län, skogsbruket, hembygdsrörelsen och föreningar).

Samarbetsparter i  Finland är:

Museiverket och Södra Österbottens skogscentral (samt Österbottens museum, Forststyrelsen, Södra Österbottens skogsvårdsförening, Laihela kommun samt byaföreningar i Laihela).

Under år 2009 genomfördes inventeringar i Lövånger socken på den svenska sidan och i Laihela kommun i Finland. I samband med inventeringarna har ortsbor och skogsägare att informerats om forn- och kulturlämningar. Under 2011 har områden runt Storkågeträsk i Skellefteå socken i Västerbotten samt Lill- och Storkyro kommuner i Österbotten inventerats. Ett mål för projektet är att prova och utvärdera ny teknik som markburen laserscanning, flyglaserscanning, högupplösta ortofoton fotograferade med modellplan samt information om kulturhistoriska platser via Geocaching. En ökad kunskap om lämningar i skogsmark bidrar till att minska skador orsakade av skogsbruket. Därför produceras även en informationsfilm om hänsynsfullt skogsbruk inom ramen för projektet.

Vill du veta mer? Kontakta Berit Andersson (Sverige) eller Satu Koivisto (Finland).